Escape from Rosengård

Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla – innebär en stor utmaning om inte kostnaderna ska öka betydligt snabbare än intäkterna. Dagens svenska högkonjunktur väntas dessutom brytas, vilket medför lägre tillväxt i skatteunderlaget.

– Sveriges Kommuner och Landsting

1997. New York City is now a maximum security prison. Breaking out is impossible. Breaking in is insane.

– AVCO Embassy Pictures

Jag har ofta sett folk ställa frågor i stil med ”Vad kommer hända med Malmö den dagen som utjämningspengarna försvinner?”. Det är dock otroligt sällan som någon verkar särskilt intresserad av att faktiskt besvara frågan. Är detta för att man inte vet svaret, eller är det för att man är rädd för vad detta svar kan tänkas vara? Situationen blev inte bättre av att jag nyligen hade möjlighet att läsa igenom Lars Åbergs ”Framtidsstaden”, en bok som trots sina många förtjänster inte heller förmådde bryta mot detta tema. Ärligt talat: detta är inte på något sätt en omöjlig fråga att svara på, vilket vi förhoppningsvis kommer att illustrera nedan.

Många av de som kommit till Sverige nyligen kommer aldrig att få ett riktigt jobb. Detta är inte en fråga om rasism eller stingslighet eller en ovilja att hitta lösningar. Skälen till att de inte kommer att få ett jobb är inte sociala eller ens politiska, de har inte att göra med taskig attityd, med girighet, eller med främlingsfientlighet. Skälen är i strikt mening formella; de har att göra med de grundläggande axiomer som styr vår ekonomi.

För att ett förhållande mellan en arbetare och en kapitalist ska till krävs det faktiskt att vissa kriterier uppfylls. Först och främst: arbetaren måste genom sin arbetskraft vara kapabel att kunna skapa det mervärde som kapitalisten behöver för att kunna stå sig i konkurrensen med andra kapitalister. Detta kan låta hårt, men det är inte ondska eller snikenhet som får kapitalisten att ställa detta krav: om hon inte gör det blir resultatet att en annan kapitalist konkurrerar ut henne. En svensk arbetare måste göra sig produktiv nog för att det ska vara värt mödan att betala både svensk skatt och en svensk lön, annars får hon inget jobb. Givet att svensk skatt ligger på en jämförelsevis hög nivå och en svensk levnadsstandard är tämligen dyr, blir detta en mycket hög ribba att ta sig över. I Sverige kompenseras den höga kostnaden som av sociala och historiska skäl utkrävs av kapitalister dels genom automatisering, dels genom mycket höga produktivitetskrav.

Problemet är att en stor majoritet av de flyktingar som kommit till Sverige helt enkelt inte klarar av att leva upp till dessa krav. För dessa människor kommer den enda möjligheten till anställning att vara anställningsformer som inte följer kapitalets opersonliga marknadsdisciplin. Detta låter kanske fint – borde vi inte alla försöka komma bort från att se människor som ettor och nollor i en balansräkning? – men rent praktiskt är detta bara att skjuta problemet framför sig. Skälet är enkelt: en anställningsform som inte är ekonomiskt försvarbar utifrån kapitalets kalla logik kan antingen betala för utfört arbete i form av luft och monopolpengar, eller så kan lönen vara ett resultat av subventioner – med andra ord ett led i en sorts ekonomisk omfördelning.

Omfördelning har dock ett grundläggande problem. De aktörer man i slutändan omfördelar från måste i sista hand själva lyda under just den kapitalistiska logik som omfördelningen är tänkt att undvika. En kapitalist måste kunna delta i P-V-P-cykeln väl nog för att inte likvideras av mer framgångsrika konkurrenter. En arbetare måste kunna reproducera sin fortsatta existens genom tillfredsställelsen av biologiska och i viss mån också sociala behov. Överstiger man denna smärtgräns blir omfördelningen omöjlig: kapitalisten går i konkurs och reduceras till blott en vanlig arbetare, medan arbetaren svälter ihjäl. Det spelar ingen roll hur ädel idén bakom omfördelningen är. Fördelningspolitiken kan aldrig ignorera den logik som faktiskt styr de man tar ifrån.

Man tar sig inte heller ur denna rävsax bara genom att förespråka ”socialism”, då socialismen i sig inte är någon bot mot det grundläggande problemet: alla samhällen, oavsett ekonomiskt system, begränsas av sina arbetares biologiska och sociala smärtgräns. Det går inte att omfördela mer från en produktiv arbetare än att denne fortfarande kan ha mat på bordet, oavsett politisk flagg eller historisk epok! Ett socialistiskt samhälle behöver kanske inte begränsas av kapitalackumulationens krav, men detta är inte en på långa vägar lika stor handlingsfrihet som många idag verkar anta. I ett läge där alla länder inte blir socialistiska på en gång hjälper detta faktum inte överdrivet mycket: ett socialistiskt Sverige kommer ändå att behöva förhålla sig till dessa krav så länge man behöver saker från omvärlden, precis som Sovjetunionen kunde hamna i allvarlig kris så fort priset på olja i omvärlden sjönk. Bara det faktum att Sverige idag behöver importera mat från resten av världen gör landet till en slav under kapitalackumulationen, oavsett vilken politisk ideologi landets invånare bekänner sig till.

Vad vi i Sverige har gjort är att tillföra ett stort antal människor som av formella och praktiska skäl kräver att få resurser omfördelade till sig. Vad vi däremot inte har gjort är att skjuta till fler människor som det går att omfördela från. Detta håller i skrivande stund på att placera våra kommuner i en allt mer omöjlig situation. De ombeds att ”inte ställa grupp mot grupp”, men problemet är att detta är vad budgetering av begränsade resurser bokstavligen handlar om. I ett läge där det inte finns pengar till både skola och socialtjänst så krävs det inte att någon människa bär på taskiga attityder för att tvinga fram att grupper ställs mot varandra: de objektiva förutsättningarna tvingar själva fram detta, helt utan mänsklig inblandning. Objektiva faktorer är dessutom inte mottagliga för olika former av värdegrundsarbete: de bara existerar, och de tvingar människor att foga sig oavsett vad dessa människor råkar tycka.

Omfördelning fungerar enbart så länge det finns nog med människor att omfördela från i relation till antalet människor man ska omfördela till, utslaget på den levnadsstandard dessa människor är beredda att acceptera. Redan idag – i en högkonjunktur – har många kommuner ingen möjlighet att fortsätta betala socialbidrag och finansiera nuvarande välfärd i mer än en liten handfull år framöver. Problemet är att en framtida lågkonjunktur kommer att göra denna obalans mycket, mycket värre: lågkonjunkturer minskar antalet människor i arbete och ökar antalet människor som behöver leva på överskottet från andras arbete. När väl denna obalans går tillräckligt långt kommer inte längre överskottet från de arbetsföra att ge den genomsnittliga personen utan arbete tillräckligt med pengar för att betala mat eller hyra, med tämligen välkända politiska och sociala problem som följd.

Vad har detta att göra med Malmö, och med invandring rent generellt? Tja, det man måste förstå är att många invandrare i Sverige idag tillhör en otroligt fascinerande ekonomisk klass, en klass utan någon riktig motsvarighet genom historien. Som ett intressant socialt experiment har vi dessutom tillfört ett stort antal människor de senaste åren som bokstavligt talat inte har något annat val än att sålla sig till denna klass. Detta är en klass som inte fanns på Marx tid, även om jag gissar att han skulle ha varit mycket fascinerad av den om han hade levt länge nog för att se den ta form. Vi talar om en samhällsklass som utmärks av att den är beroende av frivilliga ekonomiska transfereringar från majoritetsbefolkningen för att kunna reproducera sin egen existens. Detta är en helt annan sak än spartaner som lever på heloters arbete, eller jurchen som installerar sin egen kejsardynasti över de hankineser de besegrat i strid.

Problemet denna klass står inför är att majoritetssvenskar – i ett ryck av otrolig godhet, medmänsklighet och moraliskt patos – plötsligt fick för sig att ta en hammare och slå sönder alla långsiktiga förutsättningar för att bevara det system som håller många av dess medlemmar vid liv. Detta system var alltid baserat på att antalet munnar att mätta stod i nära relation till antalet arbetare, och i takt med att denna relation blir allt svagare så börjar systemet att rämna. Redan idag är systemet inte hållbart, men det är när nästa ekonomiska kris slår som det verkligen kommer bli åka av.

Vad kommer då att hända med Sveriges nyanlända, när väl nästa ekonomiska kris riktar en brutal njurspark mot detta redan krisdrabbade system? Är det ens realistiskt att tro att det kommer vara möjligt att få svenska arbetare att fortsätta stödja dessa transfereringar i ett läge där de själva kommer behöva vända sig till soppkök för att inte svälta (något som redan idag är en realitet i många europeiska länder)? Svaret är självklart nej. Detta visar dock på ett större problem: de svenska arbetarna vi talar om har i alla fall i teorin en möjlighet att hitta ett jobb igen, dvs att ingå i den samhällsklass som definieras av att den säljer sin arbetskraft till kapitalägare som exploaterar den för det mervärde den producerar. En stor del av invånarna i Rosengård saknar de facto denna möjlighet.

En stor och växande grupp i Sverige idag är inte kapabla att nå upp till den produktivitetsnivå som möjliggör deras exploatering till det minimum av ersättning som krävs för att vederbörande ska överleva i Sverige under vintermånaderna. Jobben finns inte här, och jobben kan inte finnas här: de människor som faller inom denna kategori kan liksom inte först leva på bidrag för att sedan sadla om till att bli driftstekniker på ABB. Den sortens ”enkla jobb”, ”instegsjobb” och dylika uppfinningar som är beroende av ekonomiska transfereringar för att existera – och således utgör en sorts förklädda socialbidrag – kommer överhuvudtaget inte att vara till någon hjälp: den dagen man inte längre har råd att betala ut socialbidrag kommer man inte heller att ha råd att betala ut samma socialbidrag bara för att mottagaren förbinder sig att skrapa bort tuggummin från trottoarkanten ett antal timmar om dagen!

Malmö – och andra stora städer i Sverige – kommer i denna situation att präglas av framväxandet av genuina slumområden. Något som är viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att ett slumområde i denna bemärkelse inte är samma sak som ett område som är relativt fattigt eller farligt eller präglat av olika sorters social problematik. Sådana områden finns det redan gott om i Sverige. De är på det hela taget ganska drägliga platser att leva på, något som Sveriges tyckonomer aldrig ryggar för att påminna oss om. Ingen skulle någonsin komma på tanken att säga samma sak om en riktig slum.

Ett slumområde är snarare ett område som definieras av att en majoritet av befolkningen lever utanför den formella ekonomin. Just nu är försäljningen av droger i Sveriges utsatta områden en av möjligheterna som står till buds för den som vill tjäna extra pengar och sätta lite guldkant på tillvaron. Det finns dock en milsvid skillnad ett sådant område och ett område där narkotikaförsäljning, prostitution, lumphandel, metallstöld och olika former av grov kriminalitet är något människor gör som ett led i att inte svälta ihjäl. I sådana områden bor inte många arbetare, åtminstone inte i marxistisk bemärkelse; här bor istället de människor som inte ens kan bli arbetare och som aldrig kommer att bli arbetare. Den dagen Malmö inte längre kan betala ut socialbidrag på drägliga nivåer kommer stadens utsatta områden att påbörja sin metamorfos mot den sortens katastrofala sociala och ekonomiska misär som vi hittar kåkstäder och favelor jorden runt.

Gissningsvis kommer många flyktingar och nysvenskar i detta läge självmant att välja att återvända till sina hemländer, eller ta chansen att flytta till den släkt de kanske aldrig träffat tidigare. Detta på grund av att Sveriges utsatta områden vid det laget kommer att vara genuint fattiga och genuint farliga, med medellivslängder uppemot tio-tjugo år under genomsnittet och begränsad eller obefintlig public service. Dessa områden kommer dessutom att vara skådeplatserna för stora mängder av allt mer brutalt etniskt våld, i takt med att de majoritetssvenskar som har oturen nog att bo nära eller i dessa områden utsätts för ständigt ökande nivåer av rån och övergrepp och över tid börjar ge tillbaka med ungefär samma mynt.

Det är värt att komma ihåg att Europas största enskilda fall av etnisk fördrivning inte skedde under andra världskriget som många kanske antar, utan direkt efter det. Efter krigets slut fick många av Östeuropas etniska tyskar (varav en hel del aldrig ens besökt Tyskland) ett enkelt val: bege er ”hem” och behåll livet, eller stanna kvar och dö. Detta ultimatum ställdes inte i någon sorts dimhöljd forntid; en del av de tyskar som fick valet mellan att ”sticka hem” eller mördas lever fortfarande idag. Kanske krävs det tjugo år av brutalitet och våld på båda sidor, tjugo år av normalisering och avtrubbning, tjugo år av dödsskjutningar och upplopp innan svenskar kommer känna sig trängda nog eller ursinniga nog att ställa samma sorts ultimatum. Kanske tar det några år mer, eller några år mindre. Det vore dock naivt, för att inte säga direkt farligt, att bara utgå från att vi numera nått en sådan nivå av civilisation att sådana ultimatum inte någonsin kan dyka upp igen.

Se? Detta var inte särskilt svårt. I dagsläget talar många om Malmö som ”framtidsstaden”, i bemärkelsen att den är en bild av hur andra svenska städer kommer att se ut om ett antal år. Men Malmö har sina egna ”framtidsstäder” som börjar synas någonstans vid horisonten: Mexikos och Brasiliens kåkstäder, för att vara mer exakt. Att det kommer bli så är inte heller beroende av taskiga attityder, främlingsfientlighet eller en bristande respekt för mångfald.

Denna framtid kommer inte att avvärjas genom att det svenska folket uppfostras i mer tolerans och broderkärlek. Kalla, objektiva faktorer pushar idag våra system av omfördelning mot kollaps; objektiva faktorer gör idag många av människorna i våra utsatta områden ointressanta för kapitalistisk ackumulation, och rent mänskliga faktorer tvingar redan idag människor runt om i världen som inte kan överleva på annat vis att ägna sig åt allt mer desperata former av våld, lumphandel, barnprostitution och grov kriminalitet. De har inget annat val. Den dagen bidragen upphör att betalas ut i Sverige kommer många av våra tidigare bidragsmottagare att placeras i en liknande position, och de kommer att agera så som alla människor i samma situation någonsin har agerat.

Det är faktiskt inte svårare än så.

34 reaktioner på ”Escape from Rosengård

 1. Intressant dystopi. Ligger i tangentens riktning, håller med. MEN klassen som du talar om har väl funnits tidigare i form av det så kallade trasproletariatet? Den stora skillnaden är att gruppen är etniskt annorlunda med kända komplikationer. Och sådana etniskt differentierade samhällen/stater finns det många exempel på.

  • ”Trasproletärer” är antagligen närmare vad dessa människor kommer att *bli* om ett antal år än vad de är idag. När Marx talade om trasproletariatet så talade han inte om en klass människor som levde under relativt drägliga omständigheter på ekonomiska transfereringar. Artonhundratalet hade inte direkt några socialbidrag!

 2. Jag tänkte dels på trasproletärer, men som nu påpekas var de inte socialbidragstagare. Men min första tanke var faktiskt inte en klass, men en grupp människor som inte ville ha revolution därför att de levde på det gamla systemets gåvor: lazzaronerna i Neapel. En del vänsterfolk ser revolutionär potential i förorterna, men jag misstänker att det är tvärtom: det finns en betydande reaktionär potential där. Proletariatet i Rinkeby eller Rosengård kommer knappast att storma socialkontoret för att göra slut på dess verksamhet!

  I övrigt: intressant och tankeväckande artikel, tack för den!

 3. Skulle tro att vänstern och socialisterna slår undan de bärande argumenten i din text med att;
  i) det finns gott om överskott att fördela (underskatta inte politikernas kreativitet att upprätthålla systemet)

  ii) utbildning kommer att över tid brygga gapet och lösa problemen

  iii) det inte är förutbestämt att det kommer en djup ekonomisk kris som inte kan hanteras. Vi kommer att få höra om de ”välfyllda ladorna” etc och i ärlighetens namn är det ingen som vet hur ekonomin kommer att utvecklas.

  Scenariot du beskriver framstår som mycket sannolikt – för vissa människor men långt ifrån för en majoritet. Extremt få politiker skulle dessutom hålla med då det vore att erkänna ett misslyckande.

  Fortsätt att slipa på formuleringarna. De håller måhända för de redan övertygade men många viftar enkelt undan det som en osannolik dystopi.

 4. Men dom lokala socialkontoren attackeras redan frekvent av lokalbefolkningen. Och Försäkringskassan m fl statliga lokalkontor flyttar ut från förorten av säkerhetsskäl.

  • Uttryckte mig oklart: lokalbefolkningen kommer inte bryta med de institutioner som betalar ut deras bidrag. Att ligister eller mer eller mindre felbehandlade personer löper amok på ett kontor ändrar inte huvudprincipen. Man kan nafsa lite på den hand som föder en, men man biter inte av dem. De historiska lazzaronerna kanske också gnölade en del om överheten, men de ville inte vara med om någon liberal revolution som satte dem själva på pottkanten.

   • Det har hänt förr att folk har bitit av den hand som födde dem. När arga mobbar, efter mycken regeringspropaganda, körde bort Ukrainas bönder (kulakerna) under 1930-talet, uppstod en enorm svält. I det fallet var även staten aktiv med att fördriva alt döda bönderna men mobbarnas bristande konsekvensanalys var ändå ett exempel på att hugga av den hand som föder en.

    Samma sak ser vi i Zimbabwe, där man jagar bort farmarna och därigenom har skapat svält i ett land som tidigare var en stor livsmedelsexportör.

    I Göteborgs förorter har ca 80% av skoleleverna underkänt högstadiebetyg (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5692568). Den som saknar begåvning att ta sig genom högstadiet, saknar också begåvningen att för att förstå följderna av att angripa de mer lyckade individer som betalar deras socialbidrag.

 5. En fråga:

  Varför skriver du, att ”majoritetssvenskar; i ett ryck av otrolig godhet, medmänsklighet och moraliskt patos – plötsligt fick för sig att ta en hammare och slå sönder alla långsiktiga förutsättningar för att bevara det system som håller många av dess medlemmar vid liv”?

  Initiativet togs ju von oben.

  Det är en rätt märklig föreställning – som inte framstår som särskilt förankrad i marxismen – att makthavare handlar uteslutande (eller ens främst) pga. ”av otrolig godhet, medmänsklighet och moraliskt patos”.

  • Menar du att de beslut du hänvisar till togs av någon sorts ”elit”, som i sig kanske inte speglade åsikterna eller intressena hos folkflertalet? Det tycker jag låter läskigt likt populism! Skäms på dig!

   • Du framför alltså, att Marx var populist?

    Marx ansåg ju ingalunda, att samhällets makthavare handlade främst pga. ”otrolig godhet, medmänsklighet och moraliskt patos”.

   • @ Mio och tinkzorg

    Vilket avsnitt (Markus&Malcom-podden) är det?
    —–
    Jag hade hoppats, att bloggaren skulle vilja kommentera t.ex. Jan-Werner Müllers (föga övertygande) försök att s.a.s. ärerädda Syriza och Podemos såsom (enl. Müller) inte någon riktig/äkta populism.

 6. Tänkvärt, och inte mycket hopp kan skönjas på några decenniers sikt. Jag tvivlar dock på att folket kommer att börja ge igen. Snarare kommer de som kan att sätta sig i säkerhet och de övriga lämnas åt sitt öde.

  Men inte drabbades vi av ett ryck av oändlig godhet. Besluten fattades av en liten politisk och medial överhet som ser sig som någonting bättre än folket och håller sig själva och de sina skadeslösa. De demokratiska skyddmekanismerna mot detta sattes omsorgsfullt ur spel.

  • VILKA demokratiska skyddsmekanismer? Känner du till något lagligt sätt, på vilket folket kan avsätta en regering som är uppenbart farlig för landets framtid?

 7. En bra beskrivning. Men processen kan bli utdragen. Sverige kommer under lång tid att försöka rädda ansiktet med hjälp av lån och politisk propaganda. Transfereringarna måste hållas uppe till varje pris. Den skattetrötta medelklassens agerande blir nyckeln. Börjar den lämna landet kommer Sverige att bli ett sorts LIbanon eller Brasilien. Situationen med en stor import av människor från andra kulturer till västeuropa är ny. En politik som inte har någon precedens. Det är svårt att dra ut tangenterna i någon riktning. Men visst: objektiva fakta går inte att undkomma i längden. Det materiella sparkar.

 8. För att din dystopi ska bli verklighet måste invandringsnivåerna ligga på liknande nivåer som före och efter 2015. Om invandring går ner, vilket är fullt möjligt pga SD:s ökade inflytande eller pga att EU stänger gränserna, hur ser du då på den bild du målar upp?

  • Det här scenariot förutsätter väl inte fortsatt hög invandring? Redan den grupp som hittils kommit hit är nog för att kraftigt belasta systemet, och vid en lågkonjunktur skulle den andel av befolkningen som är ”ointressanta för kapitalistisk ackumulation” växa medan den andel av befolkningen som är produktiva sjunka.

   • Jag har oerhört svårt att se att den bild som målas upp(riktiga slumområden) skulle uppstå om invandringen går ner. Vi har självklart att göra med en eller två förlorade generationer, men det kan hanteras(dvs dessa människor kan försörjas) OM invandringen går ner rejält.

    Jag läste inte texten som att den endast påstår att systemet ” kraftigt belastas”. Jag läste den som mycket mer mörk än så.

  • SCB räknar med ca. 500 000 nyanlända de närmaste åren (tror det var 5 år, men osäker just nu), i form av anhöringinvandrare och nya asylsökande. Det är 5% av Sveriges nuvarande befolkning. Så nej, invandringen kommer inte att gå ner.

   • ÄVEN om invandringen går ner så kommer vi få det problem som MK beskriver eftersom utbildningsresultaten i orten redan nu är katastrofalt låga. En stor del av de som går i grundskolan i Rosengård mm kan knappt svenska även om de är födda i Sverige. Utanförskapet för de ”nyanlända” är alltså inget övergående problem eftersom generation 2 och 3 är körda även de. Än värre blir det eftersom vi går mot mer och mer automation och datorisering. Hur stor % av alla taxi- och busschaufförer är invandrare? Vad händer om 10-15 när bilar och bussar är självkörande?

 9. Texten glömmer att ta upp de förödande konsekvenser Sverige har av sina höga marginaleffekter.

  Ett problem med dagens kapitalism är att den tillåts påverka de politiskt valda för att skydda sina investeringar. Det viktigaste verktyget man har där är bidragssystemet. Bidragssystemet är konstruerat på ett sätt så att det skapar en mycket hög tröskel för mindre företag att växa organiskt. Framförallt för att det i Sverige är omöjligt att anställa någon om man betalar för lite, det inkluderar jobb med arbetstider under 40 timmar i veckan. I och med att bidragen räknas ner med 100% mot lön är det ingen som är så dum att den tar ett jobb där betalningen är lägre än bidragen. Ett arbete innebär också fördyringar, resor, äta ute mm. Dessa kostnader kompenseras man inte för. En arbetsgivare vete också att det är meningslöst att satsa på att lära upp någon eftersom man snabbt måste öka lönen om det visar sig att den anställde är plikttrogen och lär sig snabbt.

  Systemet blockerar effektivt mindre eller nya företag att slå sig in på en marknad och de med starkare ställning kan verka i en mer skyddad miljö.

  Sverige är inte unika med det här och det finns olika metoder för att förhindra konkurrens men vad jag vet är det inget annat land som lyckats använda bidragssystemen så effektivt som Sverige för att permanenta utanförskap.

  Utan de höga marginaleffekterna hade vi troligen kunnat jobba hälften mot vad vi gör idag för det är mycket ”trampa vatten”, och ändå haft högre livskvalitet. Sverige är ett samhälle bestående av sovstäder, det är omöjligt att få någon dynamik där köpkraften är låg. Också det en effekt av de destruktiva bidragsreglerna

 10. Tack för intressant analys och för att du skriver långt. Tänkte på Lars Åbergs ”Framtidsstaden – Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då?” Hans bok visar bl.a. hur de politiska lösningar som försökts sedan 70-talet misslyckats och han ställer också frågan hur länge toleransen för att finansiera Malmös misslyckande kommer att fortsätta.
  Vilka åsiktsmotsättningar detta kommer att skapa kan vi dagligen bevittna här på facebook. En intressant analys om detta finns i David Goodharts ”The Road to Somewhere.”
  Vad som kommer att hända i samhället under en djup ekonomisk kris är svårt att säga, men det går att gissa. Och min gissning är att misstron mot och föraktet för det system och de institutioner som styrt kommer att öka. Tror det är en viktig förklaring till Trump och Brexit.
  Situationen i London är en tydliga illustration till hur bostadspolitiken orsakat allvarliga motsättningar när det globala kapitalet bygger lyxbostäder i allt fler av de centrala stadsdelarna och politiska beslut tvångsförflyttar ”vanliga” medborgare allt längre bort. Anna Minton skriver om det i flera böcker, senast i ”Big Capital – Who is London for?”
  Hur stora motsättningar, svart ekonomi, illegal invandring, brottslighet och narkotikamissbruk ett samhälle klarar utan att falla samman är svårt att säga. Under många år har jag rest och skrivit reportage från USA och det är uppenbart att ett samhälle klara rätt mycket. Hur mycket kommer Sverige att klara?

 11. Känns som ett 10 år gammalt inlägg ifrån flashback som du dammat av och renskrivit. Verkligheten kommer alltid ikapp till slut, oavsett hur hårt man blundar och hur högt man skriker rasist.

  • Väl sammanfattat!

   Känns lite som Evert Taube som snodde argentinsk musik och anpassade till en ovetande publik som hyllade honom (eventuella likheter med Håkan Hellström får läsaren själv bedöma).

 12. Fråga.
  ”Många av de som kommit till Sverige nyligen kommer aldrig att få ett riktigt jobb.”
  Böjd att pessimistisk – eller realistiskt – hålla med. Men vad skulle du vilja definiera som ”nyligen”? 10 år? 15? 20?

 13. Vad som avgör om denna framtidsscenario kommer att inträffa beror till stor del på vilken sänkning av levnadsstandarden som invandringen kommer att medföra för de som är nettobidragsgivare till välfärdsstaten. Därför vore intressant att se beräkningar av vilken skattehöjning som skulle krävas i framtiden för att bibehålla välfärdssystemen på dagens nivå med den invandring vi har haft och kan komma att ha framöver.

 14. Mycket bra text MK! Helt på pricken, förutom en sak. Jag tror inte de ”nyanlända” kommer att flytta tillbaka när läget i Sverige försämras. Somalia och Afghanistan är bland de fattigaste, mest primitiva och mest eländiga länderna på planeten. Syrien har bombats sönder och samman, Irak är i totalt kaos och inte blir det bättre av att oljan kommer att bli närmast värdelös om 15-20 år när hela transportsektorn går på el. Slummen i Sverige kommer alltid att vara att föredra framför slummen i MENA.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s